หมอดื้อ

ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha


ชมคลิปยูทูป และช่วยแชร์ให้เป็นบุญแห่งปัญญาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
Spread the love

โครงการจัดเสวนาและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน ณ หอศิลป์แห่งวัฒนธรรมกรุงเทพ วันทึ่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

🔴ช่วงที่ 1 การบรรยาย ช็อคคนไทย นำเสนอเปิดคลิปรวมคนไข้จริงทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นครั้งแรก

ในหัวข้อภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน

โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔴ช่วงที่ 2 การบรรยายการเยียวยาและรักษาภาวะ Long Covid-19 และ ผลกระทบจากวัคซีน ในแนวทางการแพทย์แผนตะวันออก (ไทยและจีน)

โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

🔴ช่วงที่ 3 บรรยายแบ่งปันจากประสบการณ์หลากหลายและมีคุณค่ายิ่ง ในเรื่องภาวะ Long Covid-19 และ ผลกระทบจากวัคซีน

จาก 9 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณรสนา โตสิตระกูล, นายแพทย์ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ, นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, อาจารย์สันติสุข โสภณสิริ , นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์, ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีน นายแพทย์ภาสกิจ วัณนาวิบูล, แพทย์หญิงสุภาพร มีลาภ, แพทย์แผนไทยประยุกต์แวสะมิง แวหมะ, พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

🔴ชมคลิป ฉบับเต็มทั้งงานกว่า 4 ชั่วโมง สำหรับภาวะ Long COVID-19 และผลกระทบจากวัคซีน