แสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธีระวัฒน์​ เหมะจุฑา “รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ด้านสาธารณสุข” ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพ...

“เปิดให้บริการแล้ว” ตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 แอนติบอดี 3 แบบครบสูตร | ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“เปิดให้บริการแล้ว” ตรวจภ...