About us

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (หมอดื้อ)

 

 

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาเวลาศึกษา – ชื่อสถานที่ศึกษา – ได้รับปริญญา/ประกาศนียบัตร

2519 – 4 ปี – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – วท.บ. (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2521 – 2 ปี – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – พ.บ. (เกียรตินิยม)  สาขา แพทยศาสตร์

2524 – 3 ปี – แพทยสภา – ว.ว.(วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ) สาขา อายุรศาสตร์

2526 – 2 ปี – แพทยสภา – ว.ว.(วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ) สาขา ประสาทวิทยา

2529 – 2 ปี – Johns Hopkins University School of Medicine –

Fellowship in Neurology / Neurology & Neuroimmunology

สถานที่ทำงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 1. หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย

 1. ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่

คนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 1. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 2. ศาสตราจารย์ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. กรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ และคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 4. คณะกรรมการเฝ้าระวังและติดตามภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อไวรัสซิก้าในหญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด และความผิดปกติทางระบบประสาท
 5. คณะกรรมการโรคติดต่ออันตราย
 6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างคนสัตว์
 7. คณะกรรมการอำนวยการโครงการวิจัยแบบบูรณาการฉลิมพระเกียรติพระชันษา 5 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเอมร์ครบวงจรในคนไทย
 8. คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความมั่นคงของสุขภาพประเทศ
 9. กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และประเด็นสารเคมีอาหารต้องปลอดภัยอยู่ในการคุ้มครองผู้บริโภค
 10. กรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์
 11. กรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาการกำกับดูแลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 12. กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13. กรรมการและคณะทำงานปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
 14. กรรมการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
 15. กรรมการบริหารศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. กรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 17. คณะอนุกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย

 1. คณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
 2. กรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง
 3. คณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 4. คณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และติดตามแก้ไขปัญหาสารพิษอันตรายร้ายแรง
 5. คณะทำงานดำเนินการโครงการสำรวจเชื้อไวรัสซิกาในสัตว์ตระกูลลิง
 6. คณะทำงานร่วมเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 7. กรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
 8. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
 9. กรรมการบริหารศูนย์ประสาทศาสตร์
 10. กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564
 11. กรรมการติดตามและพัฒนาด้านวัคซีนและชีววัตถุ
 12. คณะทำงานที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้านสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
 13. กรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 14. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานด้านการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 15. คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ชุดที่ 4
 16. คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
 17. ที่ปรึกษาประธานสภาเกษตรแห่งชาติ
 18. คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 19. กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

ประสบการณ์ที่สำคัญ

ตำแหน่งที่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ (ตำแหน่งกรรมการต่างๆที่สำคัญ)

 

ปี พ.ศ.                         ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

2532 – 2536 –> ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

2533 – ปัจจุบัน –> Member of WHO Expert Advirosy Panel on Rabies (ผู้เชี่ยวชาญโรคพิษสุนัขบ้าองค์การอนามัยโลก)

2535 – 2537 –> ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกโรคพิษสุนัขบ้าสถานเสาวภา

2543- ปัจจุบัน –> ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2543– ปัจจุบัน                     สมาชิกสมาคมประสาทวิทยา American Neurological Association

2548 – 2549                        คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการตามโครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบปริมณฑล

2549 -2551                          คณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม

2550-2551                           คณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

(องค์การมหาชน) (สบร.)

2550-2552                          คณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบยาไทย (สวรส.)

2551-2552                          คณะกรรมการบริหารกองทุน กองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม

2551-ปัจจุบัน                     ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนาโลก ด้านค้นคว้าและอบรม

โรคไวรัสสัตว์สู่คน

2553                                    ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินโครงการขององค์การอนามัยโลก (1ใน35 คน) ด้านยุทธศาสตร์ในโรคติดต่อสัตว์สู่คน (Zoonotic Strategy)

2553– ปัจจุบัน                      สมาชิก Fellow of the American College of Physicians

2560-ปัจจุบัน                        กรรมการระดับนานาชาติกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ WHOMember of theInternational Health Regulations Roster of Experts in Human – AnimalInterface(Zoonoses)

2556-ปัจจุบัน                        อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ และคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

แต่งตั้งโดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มวิชาการเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน

2560                                    คณะกรรมการเฝ้าระวังและติดตามภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อไวรัสซิก้าในหญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด และความผิดปกติทางระบบประสาท

แต่งตั้งโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2560                                    คณะกรรมการโรคติดต่ออันตราย

แต่งตั้งโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2560                                   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างคนสัตว์

แต่งตั้งโดย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

2560                                   กรรมการอำนวยการโครงการวิจัยแบบบูรณาการฉลิมพระเกียรติพระ

ชันษา 5 รอบ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

แต่งตั้งโดย โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเอมร์ครบวงจรในคนไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2560                                   คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความมั่นคงของสุขภาพประเทศแต่งตั้งโดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค

 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

แต่งตั้งโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2560                                   กรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์

แต่งตั้งโดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองกฏหมาย กระทรวงสาธารณสุข

2561                                    กรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาการกำกับดูแลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แต่งตั้งโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2561                                   คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

แต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561                                    กรรมการและคณะทำงานปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า

แต่งตั้งโดย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 • คณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศด้าน

ห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค (Excellence Public  Health Lab)

แต่งตั้งโดย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2561                                   กรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

แต่งตั้งโดย กรมควมคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2561                                   คณะอนุกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

แต่งตั้งโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2561                              คณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์

ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

แต่งตั้งโดย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2561                              กรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง                                                 แต่งตั้งโดย สำนักนายกรัฐมนตรี

2561                                   คณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แต่งตั้งโดย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

2561                                    คณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และติดตามแก้ไขปัญหาสารพิษ

อันตรายร้ายแรง

แต่งตั้งโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2561                                   คณะทำงานดำเนินการโครงการสำรวจเชื้อไวรัสซิกาในสัตว์ตระกูลลิง

แต่งตั้งโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

2561                                   คณะทำงานร่วมเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

แต่งตั้งโดย กระทรวงสาธารณสุข

2561                                   กรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

                                 แต่งตั้งโดย กระทรวงสาธารณสุข

2561                                   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

                                    แต่งตั้งโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2561                                   กรรมการบริหารศูนย์ประสาทศาสตร์

                                 แต่งตั้งโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

2562                                   กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564

แต่งตั้งโดย คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

2562                                   กรรมการติดตามและพัฒนาด้านวัคซีนและชีววัตถุ

แต่งตั้งโดย ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

2562                                   คณะทำงานที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้านสนับสนุน

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

แต่งตั้งโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

2562                                   กรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

แต่งตั้งโดย อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2562                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานด้านการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

แต่งตั้งโดย ประธานกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์                           

2562                                   คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ชุดที่ 4

แต่งตั้งโดย กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564

2562                                   คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์

แต่งตั้งโดย กรรมการแพทย์สภา วาระ พ.ศ. 2562-2564

2562                                   ที่ปรึกษาประธานสภาเกษตรแห่งชาติ

แต่งตั้งโดย ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ

2562                                   คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                                      แต่งตั้งโดย สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

2562                                   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

แต่งตั้งโดย คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกียรติยศหรือรางวัลที่เคยได้รับ

 

ปี พ.ศ.                        ได้รับเกียรติยศ/รางวัล              หน่วยงาน/องค์การ ผู้มอบ

เครื่องอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2529                    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)           รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2531                    ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.)             รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2533                    ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม)          รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2537                    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)           รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2538                    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)        รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2541                    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)        รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2544                    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)                รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2549                    เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)     รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

13 พฤษภาคม 2561              เหรียญดุฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา     รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รางวัลและเกียรติยศที่เคยได้รับ

2535                              ผลงานวิจัยดีเด่น                               สภาวิจัยแห่งชาติ

2536                              รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม                    มหาวิยาลัยมหิดลเจ้าฟ้ามหิดล –บีบราวน์

2537                              นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ                        สภาวิจัยแห่งชาติ

2547                              รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ     มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

2550                              รางวัล “MOPH Rabies Awards”       กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2550 ประเภทบุคคลดีเด่น

2542-ปัจจุบัน                  ได้รับเลือก “Who’s who of the World-Asian Pacific Science & Engineering/Medicine & Health care/International Man of the year

2543–ปัจจุบัน                  ได้รับเลือกเป็น Member of AmericanNeurological Association

จากผลงานดีเด่น

2547                              Member of Scientific Committee at Pasteur Institute

2532-2560                     ได้รับเชิญให้เขียนตำราต่างประเทศหลายเล่ม จากสมาคมแพทย์สหรัฐ (American College of Physicians)

2545/2557/2560            ได้รับเชิญจากบรรณาธิการ The Lancet เขียนบทความใน Lancet Neurology และ Lancet Infectious Disease และวารสาร Nature

2545                              สัมภาษณ์ประวัติส่วนตัว ในวารสาร The Lancet ใน column: Life Line

2546                              โครงการวิจัยดีเด่น 1 ใน 10 ของ สกว. ประจำปี 2546 / สกว.

2553                       ได้รับเลือกจากผลงานเป็น Fellow Of American College Of Physicians

2553                             รางวัลโล่เกียรติยศองค์ปาฐก (World Federation of Neurology) Barucha

Oration Lecture, World Congress Neurology Meeting, กรุงเทพฯ

2556                             ได้รับประกาศเกียรติคุณศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและ

อบรมโรคไวรัสสัตว์สู่คนชื่อผลงาน “โรคไวรัสอุบัติใหม่นิปาห์จากค้างคาวสู่คน”

รับจาก คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศวุฒิสภา

 2556                               ได้รับประกาศเกียรติคุณศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและ

อบรมโรคไวรัสสัตว์สู่คนชื่อผลงาน “โรคพิษสุนัขบ้า งานวิจัยครบวงจร”

รับจาก คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศวุฒิสภา

   2557                               รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

 

 

   2560                               แพทย์ที่มีผลงานและเป็นแรงบัลดาลใจ ครบรอบ 70 ปี คณะแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   2561                         ได้รับโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                  ประจำปี 2561

รับจาก สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

   2561                            ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปี 2561 (ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พราะราชทานเหรียญ

ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2560 สาขาแพทยศาสตร์)

   2561                          ได้รับรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 (ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พราะราชทานเหรียญ

ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2560 สาขาแพทยศาสตร์)

2562                             ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ด้านสาธารณสุข

(จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)