“จุฬาฯ – ใบยาวัคซีน นวัตกรรมไทย ไขวิกฤติ Covid-19

mhorduer

#วัคซีนป้องกันโควิด
ขอเชิญชม Facebook Live เสวนาวิชาการผลกระทบสูง Chula the Impact ครั้งที่ 1

“จุฬาฯ – ใบยาวัคซีน นวัตกรรมไทย ไขวิกฤติ Covid-19”
.
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
– ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ
– นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ นักวิจัยผู้ร่วมคิดค้นวัคซีน Covid-19 จากใบยาสูบ
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
.
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ที่เพจ Chulalongkorn University
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

#ChulatheImpact #วัคซีนโควิด #วัคซีนจุฬาใบยา #ใบยา #InnovationsForSociety