การใช้ยากัญชาทางการแพทย์ กลไก ผลิตภัณฑ์ และหลักฐาน | ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา | 28.08.20

mhorduer

 

การใช้ยากัญชาทางการแพทย์ กลไก ผลิตภัณฑ์ และหลักฐาน โดย ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases – Health Science Centre WHO Collaborating Centre for Research and Training on Viral Zoonoses King Chulalongkorn Memorial Hospital Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Rama4 road, Patumwan Bangkok, Thailand 10330 Tel 662-256 4000 ext 3561 Fax 662-652 3122