รายการคนหลังข่าววันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 video call ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

mhorduer

ทำอย่างไร คนเข้าประเทศทั้ง คนไทย คนต่างชาติ จะเข้าประเทศไทยได้โดยกักตัว4-5 วันไม่ต้อง 14 วัน ด้วยความมั่นใจ แต่ต้องติดตามตัวได้ และปฎิบัติตัวตามวินัยด้วย