“เปิดให้บริการแล้ว” ตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 แอนติบอดี 3 แบบครบสูตร | ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

mhorduer

เปิดให้บริการแล้วตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 แอนติบอดี 3 แบบครบสูตร

ตรวจแอนติบอดี COVID-19 รวม 3 ชนิด 1. Neutralization antibody (Surrogate Virus Neutralization Test, sVNT) แสดงผลเป็น % inhibition

2. IgM antibody

3. IgG antibody

ด้วยเทคนิค ELISA แม่นยำ รู้ผลรวดเร็ว

ราคาค่าตรวจ บริการรอบปกติ

ระยะเวลาออกผล

1,000 บาท

48 ชั่วโมง หลังรับตัวอย่างเวลาทำการ

ราคาค่าตรวจ ด่วนพิเศษ

ระยะเวลาออกผล

6,000 บาท (กรุณาติดต่อห้องปฏิบัติการ)

6 ชั่วโมง หลังรับตัวอย่างเวลาทำการ

ชนิดตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจ

(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-Clotted blood หรือ EDTA ปริมาตร 3-5 ซีซี

ปั่นแยก ภายใน 12-24 ชั่วโมง

– ซีรัม หรือ พลาสมา ปริมาตร 0.5 ซีซี

การเก็บรักษาตัวอย่าง

 

เก็บแช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง หรือเก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 / -80 องศาเซลเซียส
การขนส่ง ใส่กล่องโฟมแช่เย็น 4-8 องศาเซลเซียส (หากเป็นตัวอย่างแช่แข็งให้แช่น้ำแข็งแห้ง ขณะขนส่ง)
สถานที่ติดต่อและส่งตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อาคาร อปร. ชั้น 9 ห้อง 901/5

เวลาทำการ (ราชการ) 08.30-17.00

วันหยุดราชการ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

โทร 02 256 4000 ต่อ 3562 หรือ 085-858-1469, 094-364-1594 อีเมล์ trc.eid@gmail.com

 

Download แบบฟอร์มการส่งตรวจที่ www.trceid.org (Lab Request From)

  

การตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 ครบสูตร 3 แบบ

  1. แอนติบอดีชนิด Neutralizing หรือ sVNT (Surrogate Virus Neutralization Test) เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันชนิดที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเข้าเซลของไวรัส เป็นการตรวจแอนติบอดีแบบรวม (total antibody)แสดงผลเป็น % inhibition
  2. แอนติบอดีชนิด IgM เป็นการตรวจแอนติบดีตัวแรกที่ร่างกายสร้างขึ้นในการตอบสนองต่อเชื้อไวรัส บ่งบอกการติดเชื้อระยะเริ่มต้น ไม่ได้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการติดเชื้อ
  3. แอนติบอดีชนิด IgG เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันชนิดที่สร้างขึ้นหลังการติดเชื้อประมาณ 14 วัน เป็นแอนติบอดีชนิดที่สามารถยับยั้งการเข้าเซลของไวรัสได้

 

การเปรียบเทียบความไวในการตรวจแอนติบอดีชนิด sVNT, IgM และ IgG (Tan CW, et al. Preprint 2020)

 

แอนติบอดี COVID-19 ที่บริการตรวจประกอบด้วย sVNT, IgM, IgG antibody ด้วยเทคนิค ELISA

ระยะเวลาออกผล 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ) หรือ กรณีเร่งด่วน 6 ชั่วโมง (กรุณาติดต่อห้องปฏิบัติการ)

ราคาค่าตรวจ (รวมแอนติบอดี 3 แบบ) บริการปกติ 1,000 บาท / กรณีเร่งด่วน (กรุณาติดต่อห้องปฏิบัติการ)

ชนิดตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจ

  1. Clotted blood หรือ EDTA ปริมาตร 3-5 ซีซี ควรปั่นแยกซีรั่มหรือพลาสมา ภายใน 12-24 ชั่วโมง หรือ
  2. ซีรัม หรือ พลาสมา ปริมาตร 0.5 ซีซี

เก็บแช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง หรือเก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 / -80 องศาเซลเซียส

การขนส่ง ใส่กล่องโฟมแช่เย็น 4-8 องศาเซลเซียส (หากเป็นตัวอย่างแช่แข็งให้แช่น้ำแข็งแห้ง ขณะขนส่ง)

สถานที่ส่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อาคาร อปร. ชั้น 9 ห้อง 901/5 โทร 02 256 4000 ต่อ 3562 หรือ 085-858-1469, 094-364-1594 อีเมล์ trc.eid@gmail.com

Surrogate Virus Neutralization Test คืออะไร

การตรวจ Surrogate Virus Neutralization Test (sVNT) เป็นการตรวจภูมิคุ้มกัน total antibody ที่มีความสามารถในการจับกับโปรตีนที่เป็น receptor binding ของไวรัส SARS-CoV-2 ได้ (Neutralization) จึงมีความไวในการตรวจสูงกว่าวิธีการตรวจ IgG, IgM เป็นชุดตรวจที่พัฒนาโดย Duke NUS Medical School สิงคโปร์ ซึ่งรายงานพบว่ามีความไวในการตรวจสูงกว่าการตรวจด้วยวิธี IgG และ/หรือ IgM และพบว่าสามารถตรวจพบได้นานอย่างน้อย 100 วันหลังการติดเชื้อ (ณ วันที่รายงาน แต่อาจตรวจพบแอนติบอดีย์ได้นานกว่านั้น)  (Tan CW, et al. Preprint 2020)

รูปที่ 2 หลักการทำงานของ Surrogate Virus Neutralization Test (sVNT)

หลักการทำงาน sVNT คือ เป็นหลักการเดียวกับการทำ Virus Neutralization Test  จาก Live virus (รูป) ซึ่งเป็น gold standard assay แต่จำลองอาศัยคุณสมบัติในการจับตัวของโปรตีนไวรัสส่วนที่เป็น receptor binding site (RBD) และ receptor ACE2 ของผิวเซล ที่เคลือบอยู่ในหลุม ELISA plate หากผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่อไวรัสชนิด Neutralization (ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบใด IgG, IgM, IgA) ก็จะสามารถจับกับ RBD ทำให้ RBD ไม่สามารถจับ ACE2 ได้ และแสดงผลบวกออกมาในรูป % inhibition จึงช่วยลดข้อจำกัดว่าเป็นการตรวจในช่วง early หรือ late infection การตรวจด้วยวิธี sVNT จากรายงานพบว่ามีความไวสูงกว่าวิธี VNT ไม่ต้องทำในห้อง BSL3 เพราะไม่ได้ใช้ live virus ในการตรวจ และใช้เวลาการตรวจ 1-2 ชั่วโมง (Tan CW, et al. Preprint 2020)

เอกสารอ้างอิง

Tan CW, et al. A SARS-CoV-2 surrogate virus neutralization test (sVNT) based on antibody-mediated blockage of ACE2-spike (RBD) protein-protein interaction. Preprint nature research. 2020. DOI:10.21203/rs.3.rs-24574/v1